Φ.Ο.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ

  

 

Σουγλιάνι TRAIL 3D animation

 

Ορειβασία στον Άνω Σταυρό - Μένουμε Έλλάδα

 

Ταξιδεύοντας με τον ΦΟΣ Σταυρού

Καταστατικό

Άρθρο 1 - Επωνυμία
Ιδρύεται αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία:
ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ (Φ.Ο.Σ.Σ.). Το σωματείο αυτό έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
Άρθρο 2 - Έδρα
Ως έδρα του συλλόγου ορίζεται ο Σταυρός του Δήμου Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης, και το κάθε φορά το γραφείο αυτού.
Άρθρο 3 - Σήμα και Σφραγίδα
Το Σήμα και η Σφραγίδα του σωματείου απεικονίζει σκίουρο πάνω σε κορυφή βουνού κρατώντας στα χέρια του πιολέ και μπατόν, έχει σχήμα κυκλικό και φέρει τις λέξεις Φυσιολατρικός Ορειβατικός Σύλλογος Σταυρού Φ.Ο.Σ.Σ.- 2011
Άρθρο 4 - Σκοπός
Σκοπός του Σωματείου είναι η συστηματική καλλιέργεια και διάδοση όλων των μορφών σπόρ και αθλημάτων ορειβασίας, αναρριχήσεως, χιονοδρομίας, ορειβατικού σκί, των χειμερινών αθλημάτων καθώς και καγιάκ ποταμών και θαλάσσης, ποδηλασίας, ιππικού τουρισμού, και πτήσεων αέρος με αλεξίπτωτα πλαγιάς η <<παραπέντε>> και αιωρόπτερα και η εκμάθηση αυτών καθώς και η προστασία του χώρου των Ελληνικών βουνών και η διάδοσή της αγάπης και του σεβασμού τους.
Άρθρο 5 - Δραστηριότητες
Το Σωματείο μεριμνά για την χάραξη, σήμανση και συντήρηση μονοπατιών που οδηγούν σε βουνά, για την τεκμηρίωση, μελέτη, εξερεύνηση, διαφύλαξη και προστασία μονοπατιών καθώς και για την οικολογική τους ισορροπία. Επίσης η διοργάνωση ορεινών αγώνων τρεξίματος στα μονοπάτια της περιοχής μας.
- Η συστηματική εξερεύνηση, χαρτογράφηση, φωτογράφηση, μελέτη και προστασία των ελληνικών μονοπατιών, η αξιοποίησή τους από επιστημονικής, αθλητικής και τουριστικής πλευράς.
- Η συνεργασία με αρμόδιες Κρατικές υπηρεσίες, Οργανισμούς και Φυσιολατρικά Σωματεία και ορειβατικούς συλλόγους (Ελληνικούς και ξένους).
- Η διοργάνωση και πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την άνοδο του πνευματικού, πολιτιστικού, και κοινωνικού επιπέδου των μελών του, καθώς και των κατοίκων των περιοχών δράσης του σωματείου. Η διοργάνωση ή συμμετοχή τοπικών, πανελληνίων ή και διεθνών σεμιναρίων συνεδρίων για την ανταλλαγή επιστημονικών, και φυσιολατρικών απόψεων.
Άρθρο 6 - Βιβλία του Σωματείου - Έκδοση εντύπου- βιβλιοθήκης
Τα βιβλία που τηρεί ο Σύλλογος είναι
Υποχρεωτικά:
α. Μητρώο μελών του Συλλόγου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν το Σωματείο.
β. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
δ. Βιβλίο Εισπράξεων - Πληρωμών.
ε. Βιβλίο ιστορίας του Συλλόγου.
Προαιρετικά:
α. Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
β.Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
γ. Βιβλίο παρουσίας μελών στην ΓενικήΣυνέλευση.
δ. Βιβλίο αναλώσιμων υλικών.
Ο Σύλλογος μπορεί να τηρεί και άλλα βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.
- Η έκδοση περιοδικού εντύπου βιβλίου, όπου θα δημοσιεύονται οι σχετικές εργασίες αθλητικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος, καθώς και οι τοπικές και οι διεθνείς ειδήσεις. Η δημιουργία, τήρηση και συνεχής εμπλουτισμός αρχείου Ελληνικών βουνών.
- Η δημιουργία, τήρηση και συνεχής ενημέρωση βιβλιοθήκης, σχετική με τα αντικείμενα του σωματείου. Παραγωγή και συλλογή κινηματογραφικών ταινιών και διαφανειών επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου σχετικά με τα Ελληνικά βουνά.
Άρθρο 7 - Πόροι
Πόροι του σωματείου είναι:
- Το πάγιο τέλος εγγραφής των μελών
- Η ετήσια συνδρομή των μελών.
- Οι εθελοντικές εισφορές των μελών.
- Οι δωρεές και γενικά οι επιχορηγήσεις που περιέρχονται νόμιμα στο ταμείο του σωματείου.
- Τα έσοδα από πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις του σωματείου.
- Οι κληρονομιές και τα κληροδοτήματα προς το σωματείο.
- Τα έσοδα από την έκδοση περιοδικού εντύπου βιβλίου.
- Οι τόκοι του κεφαλαίου. Και κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμα αίτια και εγκρίνεται από το Δ.Σ. αρκεί να μην γίνεται υπό όρους αντίθετους προς τους σκοπούς του σωματείου.
- Οι ΠΟΡΟΙ διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία και προαγωγή του σωματείου καθώς και για την αγορά τεχνικού υλικού.
Άρθρο 8- Μέλη του Σωματείου
Τα μέλη του σωματείου είναι τακτικά και επίτιμα.
Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει μετά από αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε μέλος το οποίο συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Τα μέλη του σωματείου είναι ενήλικα άτομα, ανεξαρτήτως φύλου, που συμμετέχουν στις δραστηριότητες και μετέχουν ενεργά για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου.
Τα τακτικά μέλη του σωματείου έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις της Γενικής Συνέλευσης, να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται. Έχουν δικαίωμα επίσης να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου , μετά από έγγραφη ή προφορική πρότασή τους προς τα όργανα διοίκησης του σωματείου.
Επίτιμα μέλη του σωματείου ορίζονται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, όσα άτομα προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο σωματείο ή εργάστηκαν για τους ίδιους σκοπούς.
Τα επίτιμα μέλη μπορούν να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις, δεν έχουν όμως το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Άρθρο 9 - Υποχρεώσεις Μελών - Αποχώρηση Μελών
Τα τακτικά μέλη έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του καταστατικού να συμμετέχουν στις γενικές Συνελεύσεις και στις εκδηλώσεις του σωματείου, να εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών του σωματείου και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς αυτού καθώς και να καταβάλουν τη συνδρομή που ορίζεται από το Δ.Σ. του σωματείου. Κάθε μέλος του σωματείου, έχει δικαίωμα αποχωρήσει από το σωματείο εφόσον γνωστοποιήσει την αποχώρησή του με έγγραφη δήλωσή του στο Δ.Σ του σωματείου τρεις τουλάχιστον μήνες από την λήξη της λογιστικής χρονιάς και ισχύει για το τέλος της. Όσα μέλη αποχωρούν δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του σωματείου, ενώ ευθύνονται για τις εισφορές που δεν κατέβαλαν.
Άρθρο 10 - Αποβολή της Ιδιότητας του Μέλους – Διαγραφή
- Αποβάλλει την ιδιότητα του μέλους, αυτός που καταδικάστηκε:
α. Σε ποινή κάθειρξης ή φυλάκισης ένεκα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβιάσεως, πλαστογραφίας, απιστίας περί της υπηρεσίας, παραχάραξης, κιβδηλείας
β. Ο αμετάκλητα στερηθείς των πολιτικών του δικαιωμάτων
- Διαγράφεται από μέλος του σωματείου :
α. Όποιο μέλος δεν καταβάλλει την συνδρομή του, περισσότερο από ένα έτος.
β. Όποιο μέλος ακολουθεί άλλο σκοπό από εκείνο που αναφέρεται στο άρθρο 4 του καταστατικού.
γ. Για οποιοδήποτε άλλο σοβαρό λόγο.
Το διαγραφόμενο μέλος, στην υπό στοιχεία Γ, περίπτωση, παύει να αποτελεί μέλος του σωματείου μετά παρέλευση δέκα (10) ημερών, από την επομένη ημέρα κατά την οποία λαμβάνεται η σχετική απόφαση της Γ.Σ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 88 Α.Κ.
Άρθρο 11 - Συνδρομές Μελών
Η ετήσια συνδρομή των τακτικών μελών ορίζεται σε 20,00 ευρώ και το δικαίωμα εγγραφής μέλους του σωματείου ορίζεται σε 20,00 ευρώ. Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των τακτικών μελών μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 12 - Όργανα του Σωματείου
- Η Γενική Συνέλευση
- Το Διοικητικό Συμβούλιο
- Εξελεγκτική Επιτροπή
Άρθρο 13 - Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποτελείται από όλα τα μέλη του. Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του σωματείου είναι τακτικές και έκτακτες. Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται, κάθε χρόνο και κατά κανόνα εντός του πρώτου τριμήνου αυτού. Η Τακτική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσκληση που θα φέρει την υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Διοικητικό Συμβουλίου ή όταν το ζητήσει το 1/5 των ταμειακά εντάξει μελών του σωματείου, με έγγραφη αίτηση που θα πρέπει να αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα. Κάθε πρόσκληση για συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τα οποία συγκαλείται. Γενική Συνέλευση αποφασίζει γενικά για κάθε θέμα, που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή από το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανο Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν τόσο τα μέλη του, όσο και την διοίκησή του η οποία υποχρεούται να συμμορφώνεται προς αυτές και να τις εκτελεί.
Απαρτία των Γενικών Συνελεύσεων λογίζεται όταν παρευρίσκονται το 50% συν ένα των ταμειακά εντάξει μελών του σωματείου.
Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την πρώτη σύγκληση της Γ.Σ, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική Γ.Σ. την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του τουλάχιστον των τακτοποιημένων οικονομικά μελών Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του συλλόγου.
Αποκλειστική αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση έχει :
Να εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής επιτροπής και της Εξελεγκτικής επιτροπής.
Να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
Να αποφασίζει για την έγκριση του ισολογισμού και προϋπολογισμού του και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Εξελεγκτικής επιτροπής.
Να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού .
Να αποφασίζει για την διάλυση του Σωματείου.
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντα με ψηφοφορία που γίνεται με ανάταση των χειρών. Ψηφοφορία δια βοής δεν επιτρέπεται.
Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν πρόκειται για τις περιπτώσεις της τροποποίησης του καταστατικού, ή διάλυσης του σωματείου που απαιτείται παρουσία του μισού (1/2 ) αριθμού των ταμειακά εντάξει μελών και η πλειοψηφία των παρόντων μελών σύμφωνα με το άρθρο 99 Α.Κ. Για να μεταβληθεί ο σκοπός του σωματείου πρέπει να συναινέσουν όλα τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη. Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν αναφέρεται, σε εκλογές Διοικητικού συμβουλίου, Εξελεγκτικής και Εφορευτικής επιτροπής .
Κατά την τακτική Συνέλευση για την ανάδειξη Δ.Σ. εκλέγεται συγχρόνως και τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή, με θητεία ίσου χρόνου με το Δ.Σ. Η υποβολή υποψηφιότητας για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ και Εξελεγκτικής Επιτροπής μπορεί να γίνει είτε με έγγραφη αίτηση η οποία υποβάλλεται στο Δ.Σ μέχρι και την έναρξη των αρχαιρεσιών, είτε προφορικά με δήλωση του ενδιαφερομένου, πριν την έναρξη της ψηφοφορίας Η ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής, διενεργείται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής που εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ανοικτή ψηφοφορία, της οποίας προεδρεύει ο εκλεγόμενος από τα μέλη της πρόεδρος.
Η Εφορευτική Επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντά της και κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η εφορευτική επιτροπή φροντίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις αρχαιρεσίες, στο τέλος δε της ψηφοφορίας κάνει διαλογή ψήφων και αυτή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες με την σειρά επιτυχίας τους, τόσο για τα μέλη του Δ.Σ. όσο και για τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που πήραν τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή η οποία καθορίζει επίσης και την σειρά των επιλαχόντων ανάλογα με τον αριθμό ψήφων που πήρε ο κάθε υποψήφιος. Για τα παραπάνω συντάσσεται πρακτικό. Το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και κατόπιν παραδίδεται μαζί με όλα τα σχετικά των εκλογών στον πρόεδρο του Δ.Σ. Το νέο Δ.Σ κατά την ανάληψη των καθηκόντων του υποχρεούται να παραλάβει από το απερχόμενο Δ.Σ τα βιβλία διοίκησης, έγγραφα, ταμείο κλπ και συντάσσει πρακτικό παραβής. Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής και της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο.
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται για θέματα του σωματείου, με απόφαση του Δ.Σ. ή όταν το ζητήσει 1/7 ων μελών του σωματείου.
Εκτός από τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες μπορούν να συγκαλούνται από το Δ.Σ. του σωματείου συγκεντρώσεις για τη συζήτηση θεμάτων σχετικών με τα προκύπτοντα προβλήματα τα σχετικά με τις δραστηριότητες του Σωματείου.
Άρθρο 14 - Διοικητικό Συμβούλιο – Αρμοδιότητες
Το σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που είναι επταμελές και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο του καταστατικού . Το νεοεκλεγέν Δ.Σ συνεδριάζει μέσα σε δέκα ημέρες από την ημέρα της εκλογής του, με πρόσκληση του μέλους που πλειοψήφησε, ή σε περίπτωση ισοψηφίας του μεγαλύτερου σε ηλικία για να εκλέξει μεταξύ των μελών, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία, ,Έφορο, βοηθό Γραμματέα και βοηθό Έφορου . Η θητεία του Δ.Σ είναι διετής και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του δευτέρου έτους, ανεξάρτητα από το χρόνο που εκλέγεται . Δικαίωμα εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά και ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα με θέματα τρέχουσας φύσης και λαμβάνει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία. Το Δ.Σ. συντάσσει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου, μέσα στο πρώτο τρίμηνο από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, ισολογισμό της οικονομικής του διαχείρισης και των δραστηριοτήτων του σωματείου. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών του σωματείου και για την εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Τα μέλη του Δ.Σ βρίσκονται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, μεταξύ των οποίων πρέπει απαραίτητα να είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Αν ο αριθμός των μελών του μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, το Δ.Σ συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά της σειρά εκλογής τους, χωρίς όμως αυτά να μπορούν να υπερβούν τον αριθμό των τακτικών μελών.
Η Διοίκηση και η Χρηματική διαχείριση του σωματείου, είναι έργο το Διοικητικού Συμβουλίου.
Αποφασίζει για την λήψη κάθε μέτρου κατάλληλου για την εκπλήρωση του σκοπού του σωματείου.
Καταρτίζει και εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς Εξετάζει της αιτήσεις νέων μελών και αποφασίζει σχετικά
Συγκαλεί την Γενική Συνέλευση και ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Μεριμνά για την πραγμάτωση του σκοπού του σωματείου.
Άρθρο 15 - Εξελεγκτική Επιτροπή
Εκλέγεται κατά την αρχαιρεσία για την ανάδειξη του Δ.Σ για μία διετία και αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη. Η εξελεγκτική επιτροπή έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση για όλα τα στοιχεία οικονομικής κατάστασης του σωματείου, των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, της αλληλογραφίας και του αρχείου γενικά. Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει στη Τακτική Γενική Συνέλευση ,έκθεση για τον χρόνο της θητείας της και για όλα τα θέματα που έλεγξε στο χρόνο αυτό. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των τακτικών τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας.
Άρθρο 16 - Αρμοδιότητες Προέδρου
Οι αρμοδιότητες του Προέδρου, οι οποίες είναι υποχρεώσεις του αλλά και δικαιώματά του επιπρόσθετα των λοιπών μελών, είναι οι εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ εκπροσωπεί το σωματείο δικαστικά και εξώδικα.
Υπογράφει τα παντός είδους έγγραφα και εντάλματα μαζί με τον Γενικό Γραμματέα.
Καλεί τα μέλη του σωματείου σε Γ.Σ σύμφωνα με το καταστατικό.
Διευθύνει το σωματείο και προεδρεύει στο Δ.Σ και στη Γ.Σ
Λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του Δ.Σ και της ΓΣ.
Ο πρόεδρος έχει αρμοδιότητα και υποχρέωση συχνότατου ελέγχου των διαχειριστικών ενεργειών του Ταμία και γι αυτό έχει αυξημένη ευθύνη για την άσκηση αυτής του της υποχρέωσής του.
Έχει την διεύθυνση και την γενική εποπτεία και κάθε άλλης διοικητικής υποχρέωσης του σωματείου που θα προκύψει αιφνίδια και δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.
Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο του σωματείου.
Άρθρο 17 - Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλα τα διοικητικά του καθήκοντα και μόνο σ αυτά.
Αναπληρώνει επίσης τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του.
Ομοίως αναπληρώνει τον ταμία του σωματείου όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του.
Άρθρο 18 - Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα
- Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ προσυπογράφει με τον πρόεδρο τα έγγραφα και εντάλματα παντός είδους.
- Τηρεί τα βιβλία πρακτικών του Δ.Σ και της Γ.Σ Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και την υπηρεσία του γραφείου.
- Τηρεί όλα τα αρχεία του σωματείου, την αλληλογραφία, την σφραγίδα.
- Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθίσταται από τον βοηθό γραμματέα.
- Αναπληρώνει τον Αντιπρόεδρο του σωματείου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού.
Άρθρο 19 - Αρμοδιότητες Ταμία
Ο Ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρώνει τα εντάλματα και γενικά τις δαπάνες του σωματείου που εγκρίνονται από το Δ.Σ. και ανακοινώνει κάθε στιγμή σε αυτό την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του σωματείου.
Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
Άρθρο 20 - Αρμοδιότητες Εφόρου
Ο ΕΦΟΡΟΣ φροντίζει για την αγορά και την συντήρηση κάθε υλικού του σωματείου. Διοργανώνει σε συνεργασία με τα μέλη του Δ.Σ. και τα μέλη του σωματείου τις εξερευνητικές αποστολές και όλες γενικά τις εκδηλώσεις του σωματείου. Ο έφορος είναι υπεύθυνος για την παράδοση των υλικών σε κάθε μέλος του σωματείου που θα του το ζητήσει και συγκατατίθεται για την απομάκρυνση του υλικού από το κτίριο του σωματείου, μόνο μετά από υπεύθυνη αιτιολογία. Κάθε φορά ή απώλεια υλικού του σωματείου βαρύνει αυτόν που την προκάλεσε. Ο έφορος για την πραγματοποίηση του έργου του συνεργάζεται με τον βοηθό εφόρου.
Άρθρο 21 - Αρμοδιότητες των Βοηθών Γραμματέα και Εφόρου
Ο βοηθός Γραμματέα συνεργάζεται με τον Γενικό Γραμματέα στο έργο του,και τον αντικαθιστά όταν απουσιάζει.. Ο βοηθός Εφόρου συνεργάζεται με τον Έφορο, και τον αντικαθιστά όταν αυτός απουσιάζει.
Άρθρο 22 - Τροποποίηση του Καταστατικού
Τροποποίηση του Καταστατικού του σωματείου γίνεται από την Γενική Συνέλευση και απαιτείται παρουσία του μισού αριθμού των ταμειακά εντάξει μελών και η πλειοψηφία των . των παρόντων μελών σύμφωνα με το άρθρο 99 Α.Κ .
Άρθρο 23 - Διάλυση
Το σωματείο διαλύεται: α. όταν ο αριθμός των μελών του σωματείου μειωθεί κάτω των δέκα (10)
β. όταν ζητηθεί από το μισό αριθμό των ταμειακά εντάξει μελών και πλειοψηφία των μελών του σωματείου και εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Διαλυμένου του σωματείου γίνεται εκκαθάριση σύμφωνα με τον Νόμο και η τυχόν υπάρχουσα περιουσία περιέρχεται στο Δημόσιο .
Άρθρο 24 - Απαγόρευση Κομματικοποίησης
Απαγορεύεται ρητά και αυστηρότατα στα μέλη του σωματείου η οποιαδήποτε εκ μέρους τους προσπάθεια κομματικοποίησης του.
Άρθρο 25 -Μεταβατική - Γενική Διάταξη
α. Ορίζεται προσωρινή διοίκηση του σωματείου αποτελούμενη απο τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη.
1) ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΣ Ιωάννης του Αριστοτέλη, Πρόεδρος
2) ΓΙΟΚΟΤΟΣ Ζαφείρης του Χρήστου, Γραμματέας
3) ΝΤΕΡΑΚΗΣ Σταύρος του Πάντου , Ταμίας
4) ΓΚΛΕΖΑΚΗΣ Ευστράτιος του Ιωάννη , μέλος
5) ΜΠΛΕΜΠΙΤΖΟΓΛΟΥ Σάββας του Γεωργίου , μέλος
β. Ηπροσωρινή αυτή διοίκηση υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα και σε περίπτωση απρόσμενων κωλυμάτων το αργότερο μέσα σε τρείς μήνες απο την δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο αρμόδειο Πρωτοδικείο, να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μελών, με μόνο θέμα ημερησίας διάταξης την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Η θητεία των οργάνων που θα προκύψει απο τις εκλογές θα έχει διάρκεια δύο ετών.
Για κάθε άλλο θέμα που δεν προβλέπεται από τον παρόν Καταστατικό αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου μέσα στα πλαίσια του Νόμου και σχετικά πάντοτε με τους σκοπούς του σωματείου. Για όσα θέματα δεν προβλέπονται από το καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Α.Κ.
Άρθρο 26
Για την απόκτηση από το σωματείο ακίνητης ή κινητής περιουσίας σημαντικής αξίας απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του σωματείου και η εκμετάλλευση της περιουσίας αυτής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συνεπάγεται την ανάμειξη του σωματείου σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.
Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες από το Δ.Σ. και γενικά από τα μέλη προς το σωματείο είναι άμισθες .
Τελική Διάταξη
Το παρόν καταστατικό αποτελείται από 26 άρθρα , εγκρίθηκε από τα ιδρυτικά μέλη σήμερα την 12-12-2010 στο Σταυρό του Δήμου Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης και θα ισχύσει από την καταχώρησή του στα τηρούμενα βιβλία του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, υπογράφεται ως εξής:
Σταυρός 12-12-2010Copyright © 2014 All Rights Reserved. PCgate